pic
  • 08 ก.พ.
  • 2020

บรรยายและสาธิตในหัวข้อ “การผลิตพืชอินทรีย์: ความสำคัญและวิธีการเริ่มต้น”

ดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ได้บรรยายและสาธิตในหัวข้อ “การผลิตพืชอินทรีย์: ความสำคัญและวิธีการเริ่มต้น” แก่ประชาชนผู้สนใจ ในงานเกษตรแฟร์ 2563

ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ:

event
event
Views: 179