pic
  • 05 ก.พ.
  • 2020

การประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2563

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2563

ณ ลานจอดรถภาควิชาปฐพี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเกษตรกลวิธานขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจที่เข้าร่วมรับชมผลงาน

สำหรับผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรกลเกษตร งานเกษตรแฟร์ ปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “รถเกี่ยวนวดข้าวแบบต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก” โดย ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี นายพีรวิชญ์ เอี่ยมเวียง นายชัยณรงค์ ชัยสิทธ์ และนายพุฒินันท์ พิทพ์วัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง –ไม่มีผู้ได้รับรางวัล-

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

(1) “เครื่องคัดแยกกรวดในกระบวนการสีข้าวขนาดเล็ก” โดย ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ ผศ.ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์

และนางสาวพิไลวรรณ เจิมวงค์รัตนชัย

(2) “เครื่องคั่วพริกไร้ควัน” โดย นายธรรมรักษ์ แข็งพิลา นายศรายุ วรพิทักษ์กุล นายธนัสถ์ รอดพูล และผศ.ดร.สกุลตลา วรรณปะเข

(3) “เครื่องบดข้าวไรซ์เบอรี่” โดย นายนัทธพงศ์ กองแสง นายธนัช โง้สกุล นายพัศพงศ์ อุดมเรืองรัตน์ และผศ.ดร.สกุลตลา วรรณปะเข

(4) “เครื่องผลิตปุ๋ยหมักจากขยะครัวเรือนระบบอัตโนมัติ” โดย ผศ.ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค ผศ.ดร.กระวี ตรีอำนรรค นายเกียรติศักดิ์ ใจโต และนายกฤษดา สายแสง

และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

(1) “เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์กองเมล็ดพืช” โดย ผศ.วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล นายพงศกร ดาวเศรษฐ์ และนายอนุชา พุ่มพวง

(2) “เครื่องอบแห้งเมล็ดพืชแบบถังทรงกระบอกแนวตั้งด้วยฮีตเตอร์แบบอินฟาเรด” โดย ผศ.ดร.กระวี ตรีอำนรรค นายพชร ว่องไพศาลกิจ นายกฤษดา สายแสง นายทศพร จันทเมธิ นายณัฐพล แซ่ลิ้ม และผศ.ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค

(3) “นวัตกรรมฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะปลูกด้วยแสง UVC เข้มข้น” โดย นายสุวภัทร ไม้สังข์ นางสาวสุกานดา สีสุ่น นายศิวัช วิศาลธรรมกร นายเกียรติศิลป์ เตียไธสง นางสาวพรธีรา มารมย์ และนางสาวณัฐพร ศรีอุบล

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 713