pic
  • 05 ส.ค.
  • 2020

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2563

Views: 541