pic
  • 04 ก.ค.
  • 2020

ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563

Views: 276