pic
  • 16 พ.ค.
  • 2024

นิเทศนิสิตฝึกงาน หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีเทคโนโลยีระบบเกษตร)

 
นิเทศนิสิตฝึกงาน  หลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีเทคโนโลยีระบบเกษตร) 
 
ช่วงปิดเทอม (เม.ย.-พ.ค.) ของทุกปี นิสิตหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร ชั้นปี 3 (กำลังจะขึ้นปี 4)
จะไปฝึกงาน นำทักษะและความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน ไปใช้จริงในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง
และเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์ตรง เพื่อเสริมสร้างทักษะ เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง และเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
ในการนี้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร่วมกันนิเทศการฝึกงานนิสิต ในหน่วยงานชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
 
บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด ผู้นำด้าน Plant Factory และ Smart Horticulture
สถานีวิจัยดอยปุย จ. เชียงใหม่ แหล่งการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรที่สูง
กรมส่งเสริมการเกษตร~กลุ่มส่งเสริมยางพาราและปาล์มน้ำมัน สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมการข้าว ~ กลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ 

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 33