pic
  • 20 ต.ค.
  • 2023

เปิดรับสมัคร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

 

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
เปิดรับสมัคร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเฉพาะสาขาวิชา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิซาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิซาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ: สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร เทคโนโลยีทางการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ด้านเครื่องจักรกลเกษตรหรืออาหาร หรืออุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรอื่น ๆ ฯลฯ

>>> รายละเอียดการสอบ

คลิก https://www.grad.ku.ac.th/uploads/App67_F1/APP-67-M-N-BKN-F1-XA29.pdf

>>> ระบบการรับสมัครออนไลน์ 

คลิก https://mis.grad.ku.ac.th/application/th

 

 

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
Views: 323