pic
  • 15 มิ.ย.
  • 2023

สัมมนาภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจำปี 2566

 
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน นำโดย รศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร หัวหน้าภาคฯ ได้จัดสัมมนาภาควิชาเกษตรกลวิธาน ประจำปี 2566
ภายใต้แนวคิด "มุ่งสู่จุดหมาย ด้วยใจเดียวกัน" เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการดำเนินงานของภาควิชาฯ
รวมทั้งจัดทำหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร (ฉบับปรับปรุง 2567)
โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
 
- ประชุมหารือทบทวน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตรากำลังของภาควิชาเกษตรกลวิธาน
โดย รศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน
- วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร (ฉบับปรับปรุง 2567)
โดย รศ.ดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์ รองหัวหน้าภาคฯ และประธานหลักสูตรฯ
- เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการ โดยคุณทิพธิดา ทิพย์คงคา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร
 
ในการนี้ ภาควิชาฯ ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และบุคลากร เป็นอย่างดี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของภาควิชาเกษตรกลวิธานที่เข้มเเข็ง และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันสืบไป
 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 ณ โรงเเรม ฟิฟธิ์ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 373