pic
  • 12 ก.ค.
  • 2023

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา

เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านช่างเครื่องยนต์
ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างกลเกษตร เมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม2566 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
www.agr.ku.ac.th

อัลบั้มภาพ:

event
Views: 288