รับสมัครรอบที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
รับสมัครรอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1
- ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 63 -10 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ 22 ม.ค. 64
ใช้ความสามารถพิเศษ ประวัติผลงาน ไม่ใช้คะแนนสอบ โดยมี GPAX 3.00 ขึ้นไป
เลือกสมัครได้ คนละ 1 โครงการต่อ 1 วิทยาเขต
ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
และสมัครได้ที่ https://admission.ku.ac.th
ศึกษาข้อมูลหลักสูตรได้ที่ www.fm.agr.ku.ac.th
 
Views: 398