pic
  • 10 เม.ย.
  • 2023

รถขุดย้ายต้นไม้ ฝีมือคนไทย

          ปัจจุบันการขุดล้อมและย้ายปลูกต้นไม้ต้องใช้เทคนิคและความชำนาญโดยเฉพาะ โดยการใช้ “จอบ” ขุดรอบ ๆ ต้นไม้ แล้วใช้ “พลั่วหรือเสียม” แซะดินโดยรอบ ๆ หรือ “เสียม” ขุดแทงดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อตัดรากที่ยึดดิน หลังจากขุดเสร็จ ต้องยกต้นไม้พร้อมกับตุ้มดิน (ดินที่ติดอยู่บริเวณราก) ขึ้นมาจากพื้นดิน โอกาสที่ดินจะแตกและหลุดออกจากรากก็มีมาก เมื่อนำไปปลูกจะส่งผลให้ต้นไม้เจริญเติบโตช้า หรืออาจจะชะงัก และตายไปในที่สุด การขุดล้อมต้นไม้ของนักจัดสวนโดยทั่วไปยังไม่มีการกำหนดขนาดที่เป็นมาตรฐาน ต้นไม้ถูกขุดล้อมจึงมีขนาดของตุ้มดินไม่เท่ากัน จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความถนัดของผู้ที่ทำการขุดล้อม สำหรับกรณีการขุดล้อมและย้ายปลูกต้นไม้สำหรับการจัดสวน หลุมที่ขุดปลูกจึงต้องปรับให้มีขนาดให้เท่ากับตุ้มดินด้วย จึงทำให้ต้องเสียเวลาในการปรับแต่ง และปรับขนาดของหลุมขุดปลูกให้มีขนาดเท่ากับตุ้มดิน

          ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาเพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์ทั้งภาคสังคม ชุมชน และภาคอุตสาหกรรม โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการพัฒนาเกษตรกร อันจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรกรและความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรกลที่ใช้ขุด-ย้าย-ปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
รุ่นที่ 1 เครื่องขุดย้ายต้นไม้และขุดหลุมปลูก (สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10231) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ และคณะ
รุ่นที่ 2 เครื่องขุดย้ายต้นไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 73369) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร และคณะ
รุ่นที่ 3 รถขุดย้ายต้นไม้ (อยู่ระหว่างยื่นจดสิทธิบัตร) เป็นความร่วมมือระหว่าง วิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค (ม่อนกระชาย) และภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ระหว่างคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำ 4 ภาค (ม่อนกระชาย)
ขอบคุณท่านคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณมนัส มีพ งษ์ แห่งตลาดน้ำ 4 ภาคพัทยา ที่สร้างแรงบันดาลใจ และกรุณาให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอด
 
รับชมวิดีโอ คลิก Link

อัลบั้มภาพ:

event
event
Views: 670