หลักสูตร วท.ม-เทคโนโลยีระบบเกษตร

                หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มุ่งให้การศึกษา และส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบเกษตร เพื่อนำไปสู่การบูรณาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบเกษตรจากการผลิตสู่การแปรรูป ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลที่เหมาะสมเพื่อขยายการผลิต เสริมสร้างคุณภาพผลผลิตเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการจัดการ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และสามารถทำการวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบเกษตร ได้แก่ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบเกษตร การจัดการทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตร การจัดการโรงเรือนทางการเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพ การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรมระบบเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการตัดสินใจ และการจัดการพลังงานในระบบเกษตร ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในระบบการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีกระบวนการและเป็นระบบ

 
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

หลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีระบบเกษตร ปรับปรุง 2565 

file_download  https://shorturl.asia/W2XjH