บุคลากร

  • คณาจารย์
  • สายสนับสุน
avatar
รศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร
Assoc.Prof.Dr.Supakit Sayasoonthorn
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน รหัส : A1023
avatar
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช
Asst.Prof.Dr.Piyapong Sriwongras
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายบริหาร รหัส : A1027
avatar
รศ.ดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์
Assoc.Prof.Dr.Ratiya Thuwapanichayanan
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธานฝ่ายวิชาการ รหัส : A1025
avatar
รศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
Assoc.Prof.Dr.Sudsaisin Kaewruang
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1013
avatar
ผศ.สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต
Asst.Prof.Sompong Jedsadathumsathit
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1018
avatar
ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์
Asst.Prof.Dr.Kriengkri Kaewtrakulpong
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1001
avatar
อาจารย์ยุพดี ฟูประเสริฐ
Ms.Yuphadee Fuprasert
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1022
avatar
ผศ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
Asst.Prof.Dr.Raksak Sermsak
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1026
avatar
ผศ.ดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์
Asst.Prof.Dr.Donludee Jaisut
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1024
avatar
ผศ.ดร.สุรัสวดี อรุณวรากรณ์
Asst.Prof.Suratwadee Arunwarakorn, Ph.D.
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1028
avatar
ดร.อนุสรณ์ เชื้อสามารถ
Dr.Anusron Chueasamat
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1029
avatar
ดร.เกียรติกำจร อินตานิ
Dr.Kiatkamjon Intani
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำภาควิชา รหัส : A1030
avatar
นายลือศักดิ์ บุตรเหล่
Mr.Luesak Buthlae
ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า รหัส :
avatar
นางเยาวลักษณ์ แพนเกาะ
Mrs.Yaowalak Pankoh
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ รหัส :
avatar
นายสิทธิพร มณีวรรณ
Mr.Sittiporn Maneewan
ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร รหัส :
avatar
นางอรษา เสมแย้ม
Mrs.Orasa Semyam
ตำแหน่ง : ผู้ปฎิบัติงานธุรการ รหัส :
avatar
น.ส.สุธิดา นวมโคกสูง
Ms.Suthida Nuamkhoksung
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส :
avatar
นายศุภฤกษ์ เริงจิตตรี
Mr.Suparerk Roengjittree
ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์ รหัส :