หลักสูตร วท.บ-เทคโนโลยีระบบเกษตร

                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทคโนโลยีการให้น้ำเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรสภาพ ระบบควบคุมอัจฉริยะทางการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการตัดสินใจ อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร การจัดการโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า เกษตรอินทรีย์ และพลังงานในระบบเกษตร เป็นต้น เพื่อเป็นนักเทคโนโลยีระบบเกษตร ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ

 
ข้อมูลเพิ่มเติม

 

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีระบบเกษตร หลักสูตรปรับปรุง 2567

file_download https://shorturl.asia/SfQs5

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2567

file_download  https://shorturl.asia/8OUR0