ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

        ภาควิชาเกษตรกลวิธาน (Department of Farm Mechanics) ได้ก่อตั้งเมื่อ 24 สิงหาคม 2486 โดยใช้ชื่อ “ แผนกเกษตรวิศวกรรม (Department of Agricultural of Engineering)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้เป็นแผนกที่สามารถสร้างและผลิตเครื่องมือทางการเกษตร ซึ่งหาซื้อได้ยาก และมีราคาสูง รวมทั้งสอนให้นิสิตที่เรียนในคณะเกษตรศาสตร์ได้เรียนรู้งานช่างเกษตรและ เครื่องยนต์ และสามารถทำเครื่องมือเกษตรใช้เองหรือจำหน่ายได้ เช่น ทำมีดดายหญ้า บัวรดน้ำ โดยมีอาจารย์ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกเป็นท่านแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ทางมหาวิทยาลัยมีโครงการให้จัดตั้งแผนกวิศวกรรมเกษตร (Department of Agricultural of Engineering) ขึ้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเห็นว่าแผนกเกษตรวิศวกรรมนั้นมีชื่อคล้ายกับแผนก วิศวกรรมเกษตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงน่าจะโอนมาอยู่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่คณะกสิกรรมและสัตวบาลในขณะนั้นได้ มองมองเห็นความสำคัญและความจำเป็นของแผนกเกษตรวิศวกรรมที่จะอยู่ที่คณะ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “แผนกวิชาเกษตรกลวิธาน” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2512 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชามีหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนด้านช่างเกษตร เครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องทุ่นแรงในไร่นา อาคารในไร่นา การทดน้ำและการระบายน้ำ รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ซึ่งต่อมาได้โดนย้ายไปเป็นภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์