pic
  • 06 พ.ย.
  • 2023

โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี

6 พฤศจิกายน 2566

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานให้กับนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตรณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ภาควิชาฯได้รับเกียรติจากคุณนิทัศน์เจริญธรรมรักษา บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาและ
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในระบบเกษตร รวมถึงการบริหารจัดการการเพาะพันธุ์ข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ถือเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานจริง
 
นอกจากนี้ นิสิตยังได้เยี่ยมชมแปลงอนุบาลกล้าแผ่น ชมเทคโนโลยีกระบวนการผลิตกล้าแผ่น และศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวเฮียใช้
รวมถึงการเดินเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย แปลงนาสาธิตแปลงศิลปะนาข้าว กิจกรรมป้อนหญ้าครอบครัวควายไทย
และได้ฝึกทำขนมไข่ปลาด้วยทั้งนี้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนและการทำงานได้ต่อไปในอนาคต
 
 ภาควิชาเกษตรกลวิธานขอขอบคุณศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

อัลบั้มภาพ:

event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
event
Views: 354